Informace z třídní schůzky dne 19.9.2017

25.09.2017 01:28

Informativní třídní schůzka 19.9.2017

V.C

- Nový předmět – Informatika

- Vyšší náročnost učiva – nutná domácí příprava z hodiny na hodinu, zejména v naukových předmětech

- Domácí úkoly budou zadávány dle potřeby procvičování učiva cca 3x týdně

- Omlouvání zameškaných hodin - Prosím rodiče o VČASNÉ omlouvání zameškaných hodin,

      tj. do 72 hodin od počátku absence (telefonem, SMS, mailem) a zápisem do Omluvného                

      listu, musí být ke kontrole v den nástupu do školy po absenci.

  • Omlouvat žáka z vyučování může pouze jeho zákonný zástupce, a to zápisem do omluvného listu, nikoliv trenér, předseda sportovního svazu nebo babička (nemá-li dítě  v péči).    

Absenci z rodinných důvodů (rekreace apod.) delší než tři dny, je nutné vyplnit do formuláře na stránkách školy a vytištěný předat třídní učitelce, škola se k této žádosti dále nevyjadřuje, považujte jí tedy za automaticky schválenou.

 

- Doučování M, ČJ – bude probíhat 1x týdně á 60 minut každý předmět. Účastnit se budou cca 3 žáci ohrožení školním neúspěchem (vytipuje pedagog daného předmětu). Pro tyto žáky bude účast na doučování povinná. Žáka lze zařadit na doučování i dočasně, na několik měsíců.

 

  • Změny ve školním řádu:

Mobilní telefony:

Pravidla užívání mobilních telefonů (dále jen MT) a ICT během vyučování a v budově školy 1. Při vstupu do budovy školy je žák povinen vypnout MT a veškerá elektronická zařízení umožňující pořizování fotografií, videonahrávek či audionahrávek. Tato zařízení zapíná až po ukončeném vyučování a opuštění budovy školy. 2. MT či jiná elektronická zařízení žák užívá ve výjimečných případech jedině se svolením pedagogického pracovníka. Porušení tohoto bodu je bráno jako hrubé porušení školního řádu. 3. Zákonným zástupcům je komunikace s dítětem umožněna výhradně přes sekretariát školy, třídního učitele nebo po předchozí domluvě s pedagogickým pracovníkem.

 

Oblečení:

V budově školy nenosí pokrývku hlavy, do školy chodí řádně a nevýstředně upraven. Za výstřední oblečení se považuje zejména takové, které je zřetelným výrazem sounáležitosti k extrémistické subkultuře jako skinheads, punk apod., nebo oblečení s vulgární, drogovou, rasistickou, xenofobní či jinak pohoršující tématikou, která je vyjádřena obrázkem nebo nápisem i v cizím jazyce.

Kompletní znění ke stažení zde: https://www.zsmirova.net/?page_id=277

 

Akce školy:

22.9. sběr starého papíru

25.9. návštěva knihovny

26.9. přespolní běh (vybraní žáci)

27.9. Bezpečně zpět do školy

29.9. ředitelské volno

7.10. Slavnostní akce k příležitosti 40. výročí otevření naší školy – všichni jsou srdečně zváni

 

Příspěvek SRPŠ se platí 150,- Kč jedno dítě.